KONTROLLERA OM FI-DOMÄNNAMNET ÄR LEDIGT ELLER RESERVERAT

Domännamnstvister

Kommunikationsverket kan avregistrera ett fi-domännamn som har registrerats i strid med lag.

Kommunikationsverket utövar tillsyn över att domännamnsbestämmelserna i informationssamhällsbalken och tillhörande domännamnsföreskrift 68 följs. I informationssamhällsbalken föreskrivs om ett lagligt fi-domännamn.

Kommunikationsverket har också utfärdat en anvisning som har samband med föreskriften (motivering till och tillämpning av föreskrift 68) MPS 68.

Kommunikationsverket tar endast ställning till huruvida tröskeln för avregistrering överskrids i enlighet med domännamnsbestämmelserna.

Domännamnsanvändaren ansvarar för att domännamnet är lagligt

Fi-domännamn kan i princip väljas fritt, men domännamnsanvändaren ansvarar själv för att domännamnsregistreringen överensstämmer med lag. Kommunikationsverket kan i efterhand ingripa i ett fi-domännamn som registrerats lagstridigt till exempel genom att avregistrera det.

Kommunikationsverket har inte befogenhet att

bedöma webbsideinnehållets överensstämmelse med lag
bestämma om radering eller korrigering av webbplatsinnehållet
bestämma om stängning av webbplatser.

Avregistrering av domännamn

Avregistrering av ett domännamn betyder att användaren som registrerat ett fi-domännamn förlorar domännamnet genom Kommunikationsverkets beslut. Beslutet kan överklagas hos marknadsdomstolen.

Innehavaren av ett skyddat namn eller varumärke kan begära att domännamnet ska avregistreras om innehavaren misstänker att fi-domännamnet kränker det skyddade namnet eller varumärket. Samtidigt kan den som begärt avregistrering kräva överföring av domännamnet till sig själv.

Kraven på misstänkta kränkningar av firma eller varumärken kan i princip indelas i två grupper:

fall där det registrerade fi-domännamnet är identiskt med en annans skyddade namn (t.ex. firma) eller varumärke
fall där fi-domännamnet avviker från namnet eller varumärket med t.ex. en bokstav eller varumärket är ett s.k. figurmärke. Dessa är så kallade härledda domännamn.

Andra grunder för avregistrering kan vara:

bristfälliga eller felaktiga uppgifter som antecknats i Kommunikationsverkets domännamnsregister och som inte korrigeras inom utsatt tid
domstolens lagakraftvunna beslut som förbjuder användningen av fi-domännamnet.

Återförande av domännamnet till dess ursprungliga användare

Kommunikationsverket kan återföra domännamnet till dess ursprungliga användare om domännamnet har överförts till någon annan utan användarens samtycke. För att domännamnet kan återföras ska den ursprungliga användaren begära det. Kommunikationsverket utreder saken och begär att mottagaren av överföringen inom utsatt tid anför en godtagbar grund för överföringen. Återförandet förutsätter ett starkt bevis på att domännamnet har överförts till någon annan utan den ursprungliga användarens samtycke.

Tillfälligt avlägsnande av domännamn ur fi-roten

Kommunikationsverket kan för en tid av högst ett år avlägsna ett domännamn ur fi-roten. Ett tillfälligt avlägsnande av domännamn ur fi-roten betyder i praktiken att domännamnet slutar att fungera. Eventuella webbsidor är inte tillgängliga och e-posttjänsten fungerar inte. Domännamnsanvändarens namn förblir dock i domännamnsregistret även om domännamnet tillfälligt avlägsnas ur fi-roten.

Domännamnet kan avlägsnas ur fi-roten utan att höra användaren. Att bestämmelsen kan tillämpas förutsätter att Kommunikationsverket i det enskilda fallet gör ett omsorgsfullt övervägande och att:

domännamnsanvändaren har ansökt om flera fi-domännamn som liknar någon annans skyddade namn eller varumärke och
innehavaren av det skyddade namnet eller märket begär att domännamnet ska avregistreras.

Kommunikationsverket kan avlägsna ett domännamn ur fi-roten endast om det är uppenbart att det inte finns någon godtagbar grund för att skaffa ett visst domännamn. Under det tillfälliga avlägsnandet ur fi-roten kan rättsinnehavaren vidta andra behövliga juridiska åtgärder.

I lagmotiveringen hänvisas det till typosquatting som betyder till exempel att någon systematiskt och planenligt registrerar fi-domännamn som liknar skyddade namn eller varumärken med avsikt att förmå internetanvändare att öppna en annan webbsida än de avsett.